Garantie

Garantie

Garantie op onderhoudswerken

Alle onderhoudswerken worden uitgevoerd onder garantie. De garantie geldt enkel op de gebruikte onderdelen, aangekocht bij Maakmijnfiets en niet op de verplaatsingkosten of werkuren.
Verborgen gebreken of gebreken waarvoor de klant geen uitdrukkelijke opdracht heeft gegeven vallen niet onder de garantie.

Herstelling lekke banden : er worden in regel steeds nieuwe binnenbanden geplaatst. De garantie is zeer beperkt in tijd en wordt geval per geval bekeken. Indien nodig zal in overleg met de klant beslist worden om ook de buitenband te vernieuwen

Garantievoorwaarden nieuwe fietsen*

Alle fietsen die verkocht worden vallen onder de garantievoorwaarden van de fabrikant.
Deze kunnen verschillen van fabrikant tot fabrikant. Regel is echter dat je 2 jaar garantie hebt op de fiets, met uitsluiting van slijtage gevoelige onderdelen.
De garantie geldt enkel op fouten ontstaan bij normaal gebruik. Schade ontstaan door valpartijen of ongelukken worden uitgesloten.

Bij calamiteiten wordt ervan de klant verwacht dat hij alles onderneemt om de schade te beperken en gevolgschade uit te sluiten.
Maakmijn fiets kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade die vermeden had kunnen worden.

De garantie dekt enkel de te vervangen onderdelen.  Werkuren en verplaatsingskosten vallen nooit onder de garantie.

Indien een fiets teruggestuurd moet worden naar de fabrikant wegens oorzaken die buiten de garantie vallen zijn de transportkosten ten laste van de klant.

Garantievoorwaarden op tweedehandsfietsen en -onderdelen

Tweedehandsfietsen en tweedhands onderdelen worden verkocht in de staat zoals die is vastgesteld bij de verkoop ervan.  Eventuele verborgen gebreken kunnen aanleiding geven tot het terug inleveren ervan tot 14 dagen na de aankoopdatum

Uitbreiding garantievoorwaarden E-bikes* :

Dezelfde voorwaarden gelden ook op e-bikes, met uitzondering van de batterij en de oplader.
Deze hebben slechts een garantie van 1 jaar

*Uitsluiting van Garantie nieuwe fietsen:
De garantie kan niet ingeroepen worden indien er niet kan aangetoond worden dat de fietsen binnen de 30 dagen na aankoop werden aangeboden voor een eerste onderhoud.  Ze moeten ook minstens 1 maal per jaar aangeboden werden voor een groot onderhoud door onze diensten.
Alle gewone e-bikes worden afgesteld geleverd met een maximum snelheid van 25 km/u . Als blijkt dat de klant de snelheid heeft opgedreven vervalt de garantie.

Bij vaststelling van gebreken of schade wordt de eigenaar gehouden alles te ondernemen om de schade te beperken.  De klant wordt gehouden om zo snel mogelijk de schade of tekortkomingen te rapporteren en te laten herstellen.  Alle gevolgschade die ontstaat door het niet naleven van deze regel worden niet gedekt door de garantievoorwaarden.

Garantie wordt niet verleend indien:
– De (elektrische) fiets oneigenlijk of onzorgvuldig is gebruikt of beschadigd is door een verkeersongeval of valpartij.
– De schade te wijten is aan normale slijtage van onderdelen zoals banden, ketting, kabels, spaken en remblokjes.
– De fiets onvoldoende onderhouden is, d.w.z. niet tijdig uitvoeren van een onderhoudsbeurt bij ieder 1000km.
– Reparaties ondeskundig of niet door Maakmijnfiets wordt uitgevoerd.
– Voor reparaties niet-originele onderdelen zijn gebruikt of indien die onjuist gemonteerd zijn.
– De constructie gewijzigd is.
– De snelheid van de elektrische fiets opgedreven werd
– De fiets voor verhuur, wedstrijden, jumping of trailrijden is gebruikt.
– Schade ontstaan door een ongeval
– Roestvorming ontstaan is op gelakte, verchroomde en aluminium onderdelen van de fiets omdat de fiets niet regelmatig is onderhouden of schoongemaakt.
– Klimatologische invloeden zoals normale verwering van lak, corrosie of chroomroest
– Schade ontstaan door onjuist afstellen of onjuiste spanning van bewegende delen van de fiets en /of het onjuist gebruiken of onderhouden van de fiets.

*Uitsluiting van Garantie : gevolgschade

Bij vaststelling van gebreken of schade wordt de eigenaar gehouden alles te ondernemen om de schade te beperken.  De klant wordt gehouden om zo snel mogelijk de schade of te kort komingen te laten herstellen.  Alle gevolgschade die ontstaat wegens het niet opvolgen van de gebruiktsregels worden niet gedekt door de garantievoorwaarden.

*Uitsluiting van Garantie Batterijen:
Batterijen dienen minstens 1 keer per 3 maanden opgeladen worden. Als blijkt dat hieraan niet voldaan werd vervalt de garantie.
Schade door ‘diepte ontlading’ is niet gedekt.
Schade ontstaan door verkeerd gebruik of externe factoren (laten vallen of ongelukken) worden uitgesloten.

Uitsluiting garantie bij openstaande facturen :

Om beroep te kunnen doen op de garantie dienen alle openstaande facturen voldaan zijn.